TİKDEK 2017

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve sera etkisi terimlerinin birbirleri ile ilişkili olduğu bilinmesine karşılık, bugün için ezici bir çoğunlukla iklim değişikliği terimi ağırlıklı olarak gündemde kalmaktadır. İnsanın çevre ve özellikle atmosferik çevre ile olan karşılıklı ilişkilerinin ayrıntıları, son 30-40 yılda daha iyi anlaşılır hale gelmiştir. Bu ayrıntılar arasında gelecekte ortaya çıkabilecek kuraklık ve düşük akımlar, sulaklık ve yüksek (taşkın) akımlar, küresel soğuma ve ısınmanın nedenleri bulunmaktadır. İklim değişikliğinin akılcı ve katılımcı çözümlerinin neler olabileceği hakkında yapılan değişik ulusal ve uluslararası toplantılarda, iklim değişikliğinin bilimsel, politik, sosyal, ekonomik ve sürdürülebilirlik açılarından da ele alınarak incelemesinde her toplum, ülke ve bölge için sayısız yararlar bulunmaktadır. Bir ülkenin gelecekteki gelişmelerine hız vermesi için atmosferi kirletmesine karşılık uluslararası sınırlamaların getirilmesi de gündem başlıkları arasında bulunmaktadır. Yapılan uluslararası çalışmaların verdiği yön ve bilgilerin yerel olarak uygulamaya konulması ve iklim değişikliğine karşı ortak bir tavır sergilenmesi için karşılıklı tartışma ve eleştirilerde bulunularak en iyi çözümlerin o yer ve yöre için bulunmasına çalışılmalıdır. Ayrıca içinde iklim değişikliğinin değişik konuları ile ilgili derleme, çalışma ve projeler ile araştırma yapan kişi, kurum, birim ve merkezlerin bir araya getirilmesi için toplantılar yapılmalı ve bunlar arasında en iyi eşgüdüm sağlanmalıdır. Yapılan görüşmeler sonunda bir ortak bildirinin yayınlanması ile bir sonraki toplantıya kadar daha iyi çalışma ve geliştirmelerin yapılmasına gayret edilmelidir. Bu tür toplantılar değişik birimler tarafından yapılan çalışmaların en iyi biçimde bir araya getirilmesine ve gereksiz benzer çalışmaların en aza indirilmesine yarayacaktır. Bu tür toplantıların Türkiye içindeki türlerinden bir tanesi de Su Vakfı’nın önderliğinde yapılan Türkiye İklim Değişikliği Kongresi (TİKDEK)’dir. Dördüncüsü yapılacak olan bu kongrenin öncekilerden daha kapsamlı ve katılımlı olarak yürütülmesi için ülkemizde uzaktan veya yakından konu ile ilgili çalışma yapanların yazacakları tebliğler ile kongre sonrasında oluşturulacak zabıtların okuyacaklara sayısız faydası bulunacaktır.